انتصاب مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت  راه و شهرسازی
انتصاب مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت  راه و شهرسازی

      وزیر راه و شهرسازی در حکمی علی‌محمد عبدی قهرودی، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان این وزارتخانه را منصوب کرد. محمد اسلامی گفت: نظر به تعهد، دانش و تجارب ارزشمند جنابعالی و پیشنهاد معاونت مسکن و ساختمان، به موجب این حکم به سمت مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان منصوب می شوید. شایسته است […]

 

 

 

وزیر راه و شهرسازی در حکمی علی‌محمد عبدی قهرودی، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان این وزارتخانه را منصوب کرد. محمد اسلامی گفت: نظر به تعهد، دانش و تجارب ارزشمند جنابعالی و پیشنهاد معاونت مسکن و ساختمان، به موجب این حکم به سمت مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان منصوب می شوید. شایسته است در انجام مأموریت محول شده، فعالیت مستمر و جدی در اجرای مفاد قانون مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های مربوط به آن؛ نظارت بر تشکیل و جلب مشارکت تشکل‌های فنی و حرفه‌ای و همچنین نظارت بر تشکیل ارکان سازمان‌های نظام مهندسی و نظام کاردانی ساختمان و جلب مشارکت مردمی را مدنظر قرار دهید.