حضور دوباره شهردار تهران  در کمپین سه شنبه های  بدون خودرو
حضور دوباره شهردار تهران  در کمپین سه شنبه های  بدون خودرو

شهردار تهران با همراهی معاون حمل و نقل و ترافیک و تعدادی از مدیران شهری، در روزی که هوای تهران با شاخص ۶۸ در محدوده قابل قبول قرار داشت، مثل هر هفته در کمپین سه شنبه های بدون خودرو شرکت و مسیری را با دوچرخه طی کردند.  

شهردار تهران با همراهی معاون حمل و نقل و ترافیک و تعدادی از مدیران شهری، در روزی که هوای تهران با شاخص ۶۸ در محدوده قابل قبول قرار داشت، مثل هر هفته در کمپین سه شنبه های بدون خودرو شرکت و مسیری را با دوچرخه طی کردند.