خضریان: حقوق سربازان کفاف هزینه رفت و آمدشان را هم نمی‌دهد
خضریان: حقوق سربازان کفاف هزینه رفت و آمدشان را هم نمی‌دهد

    علی خضریان رییس کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل ۹۰  گفت: در ماده ۴۹ و ۵۰ قانون خدمت وظیفه عمومی در خصوص حقوق سربازان وظیفه، مشخص شده است که در حال حاضر حقوق دریافتی سربازان وظیفه با قانون فاصله زیادی دارد. وی ادامه داد: تنها ۱۳ درصد از حقوق مصوب تمامی سربازان […]

 

 

علی خضریان رییس کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل ۹۰  گفت: در ماده ۴۹ و ۵۰ قانون خدمت وظیفه عمومی در خصوص حقوق سربازان وظیفه، مشخص شده است که در حال حاضر حقوق دریافتی سربازان وظیفه با قانون فاصله زیادی دارد. وی ادامه داد: تنها ۱۳ درصد از حقوق مصوب تمامی سربازان پرداخت می‌شود که این میزان حتی کفاف مایحتاج روزانه و هزینه رفت و آمد ایشان به محل خدمتشان را هم نمی‌دهد. این شرایط، دوره خدمت برای سربازی که متاهل باشد را سخت‌تر خواهد کرد.