« و هـر كـس نفسی را زنـده كـنـد ، گويا همه مردم را زنده کرده است.» قرآن کریم
« و هـر كـس نفسی را زنـده كـنـد ، گويا همه مردم را زنده کرده است.» قرآن کریم

هنرمند: سهراب خیری

هنرمند: سهراب خیری