عضو هیات مدیره بانک ملی ایران در بازدید از چند پروژه صنعتی استان قم عنوان کرد بانک ملی ایران به عنوان همراه مطمئن در خدمت تولیدکنندگان است