کارشناسان وفعالان صنعت دریایی پاسخ دادند: تحریم بنادر وکشتیرانی،فرصت سازی داخلی یا محدودیت تجاری وبیمه؟