آزار و اذیت زن جوان به بهانه نشان دادن کلکسیون شکلات