«جمله» آخرین تحولات پیرامون تجاوز ترکیه به خاک سوریه را بررسی می کند کشتار به نام «صلح»!