درباره کتاب «صلحی که همه صلح ها را به باد داد٭» زایش تراژدی