زنان سعودی در اولین سفر توریستی به منطقه پروژه “نیوم”