تجمع میدان انقلاب برای حمایت از نظام بود، یا معرکه برای توهین و تخریب؟