سوالات مهمی که کالدرون به آنها پاسخ نداد نیمه کاره گذاشتن مصاحبه مطبوعاتی