به بهانه دوم دسامبر، روز جهاني لغو برده داری اسیر دست نظام سرمایه داری