کاهش بروکراسی به افزایش رضایتمندی مشتريان منجر مي شود