کج سلیقگی یا شیطنت ساعت برگزاری مسابقات استقلال مناسب نیست