دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص فوت ۲ دانشجو اطلاعیه صادر کرد