ثبات بازار ارز از قیمت آن برای بانک مرکزی مهمتر است