آغاز عملیات غربالگری کرونا در پایانه‌ها و مبادی خروجی شهرها