کمک ۵۰ میلیارد ریالی بانک سینا به ۷ استان درگیر کرونا