ایران آماده برقراری سیستم تهاتر کالا با قزاقستان است