قوانین مجلس باید شفاف و تضمین کننده حقوق مردم باشد