مرگ از کرونا یا مرگ از گرسنگی برای اقشار فرودست تفاوتی ندارد!