بازدید «اسلامی»، «نوبخت» و «فتاح» از قطعه دوم آزادراه تهران – شمال