اشاره به رباط‌های پاره و اینستاگرام نکونام مجیدی را فنی زد!