آغاز مرحله دوم غربالگری کارکنان بانک ملی ایران در سراسر کشور