افتتاح حساب نزدیک به ۱۱ هزار متقاضی مسکن ملی در بانک مسکن