اولویت بانک مرکزی تأمین ارز برای کالاهای اساسی و دارو است