جان باختگان کرونا در کشور به ۱۰ هزار و ۶۷۰ نفر رسید