جزئیاتی از سانحه هواپیمای اوکراینی از زبان دادستان نظامی تهران