جهانگیری: برای توسعه کشور باید از توان شرکت‌های دولتی و عمومی حمایت کرد