رفع مشکل مسکن بدون حمایت بخش خصوصی و سرمایه گذاران امکانپذیر نیست