چشمان بسته اس-۳۰۰ روسی به روی هواپیماهای اسرائیلی!