شهردار تبریز: تکمیل خط یک قطار شهری تبریز نیازمند ۷۵۰ میلیارد تومان اعتبار است