لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور