واگذاری ۱۴۱ هزار میلیارد ریال از اموال مازاد بانک ملی ایران