مدعیان ولایت تنوری، بر طبل توخالی تهمت و تفرقه می‌کوبند