ممانعت از رکود صنعت رستوران‌‌داری با رعایت موازین بهداشتی