مطالعه و تحقیقات متضمن پیشرفت در بازار بورس و سرمایه است