آمریکا با زور و تطمیع به دنبال موافقت روسیه و چین با تحریم تسلیحاتی ایران است