حفرچاه اکتشافی در دامنه جنوبی بزقوش برای تامین آب شرب میانه