اما و اگر های جلوگیری از ورود خارجی‌های جدید به استقلال و پرسپولیس!!!