تدوین ضوابط برخوردی با نقض‌کنندگان پروتکل‌های بهداشتی