شناخت بانک صادرات ایران از توان و ظرفیت داخلی، سدی در مقابل تحریم‌هاست