عرضه کارت اعتباری دیجیتالی بانک ملی ایران با توثیق سهام عدالت در عید غدیر خم