موفقيت بانک تجارت در جذب ۱۱هزار میلیارد تومان سپرده