پرداخت بیش از ۷۴۵ میلیارد ریال از مطالبات دانشگاه علوم پزشکی لرستان