امضاء تفاهم‌نامه همکاري ميان هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران  و سازمان هواپيمايي کشوري
امضاء تفاهم‌نامه همکاري ميان هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران  و سازمان هواپيمايي کشوري

هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران و سازمان هواپيمايي کشوري تفاهم‌نامه همکاري امضا کردند. اين تفاهم‌نامه که براساس برنامه ملي آموزش امنيت هوانوردي سازمان هواپيمايي کشوري مصوب فروردين‌ماه سال ۱۴۰۰ تهيه شده است، زمينه را براي همکاري سازمان هواپيمايي کشوري و «هما» جهت پياده‌سازي و اجراي اين برنامه و در نتيجه استانداردسازي و توسعه و گسترش انواع […]

هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران و سازمان هواپيمايي کشوري تفاهم‌نامه همکاري امضا کردند. اين تفاهم‌نامه که براساس برنامه ملي آموزش امنيت هوانوردي سازمان هواپيمايي کشوري مصوب فروردين‌ماه سال ۱۴۰۰ تهيه شده است، زمينه را براي همکاري سازمان هواپيمايي کشوري و «هما» جهت پياده‌سازي و اجراي اين برنامه و در نتيجه استانداردسازي و توسعه و گسترش انواع آموزش‌هاي عمومي و تخصصي در حوزه امنيت هوانوردي در سطح کشور هموار مي‌کند. به گزارش اداره کل روابط عمومي هما»، همچنين براساس اين تفاهم‌نامه، مرکز آموزش هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران «هما» به عنوان مرکز آموزش مورد تاييد سازمان با بهره‌گيري از پيشرفته‌ترين زيرساخت‌هاي آموزشي و کادر آموزشي مجرب و متخصص در پرورش نيروي انساني سازمان و برگزاري دوره‌هاي آموزشي و سمينارهاي آموزشي امنيت هوانوردي به‌صورت مشترک با سازمان همکاري مي‌کند.