بهسازی باند ۲۹ چپ مهرآباد  يکی از مهمترين پروژه‌های فرودگاهی ايران در سال جاری است
بهسازی باند ۲۹ چپ مهرآباد  يکی از مهمترين پروژه‌های فرودگاهی ايران در سال جاری است

    عضو هيات مديره شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوايی ايران از تجهيز کارگاه پروژه بهسازی باند ۲۹ چپ فرودگاه بين‌المللی مهرآباد بازديد و از اين پروژه به عنوان يکی از مهمترين پروژه‌های فرودگاهی ايران در سال ۱۴۰۰ نام برد. حسين اسفندياری در جريان بازديد از تجهيز کارگاه پيمانکار باند ۲۹ چپ مهرآباد که همراه […]

 

 

عضو هيات مديره شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوايی ايران از تجهيز کارگاه پروژه بهسازی باند ۲۹ چپ فرودگاه بين‌المللی مهرآباد بازديد و از اين پروژه به عنوان يکی از مهمترين پروژه‌های فرودگاهی ايران در سال ۱۴۰۰ نام برد.
حسين اسفندياری در جريان بازديد از تجهيز کارگاه پيمانکار باند ۲۹ چپ مهرآباد که همراه با مصطفی صفايی(معاون عمليات فرودگاهی شرکت فرودگاه‌ها) و ابراهيم مرادی(عضو هيات مديره و راهبر فرودگاه بين‌المللی مهرآباد) صورت گرفت، گفت: پروژه بهسازی باند ۲۹ چپ فرودگاه بين‌المللی مهرآباد از اهميت بسيار زيادی برخوردار است و يکی از مهمترين پروژه‌های فرودگاهی ايران در سال ۱۴۰۰ به شمار مي‌آيد.