تعیین تکلیف حساب های مشکوک الوصول
تعیین تکلیف حساب های مشکوک الوصول

مدیرعامل بانک کارآفرین تعیین تکلیف حساب های مشکوک الوصول را یکی از اقدامات مهم خواند که در کاهش قابل توجه NPL (نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی بانک موثر بوده است. محمدرضا فرزین افزود: در حال حاضر NPL بانک زیر پنج است این در حالی است که بسیاری از بانک های بزرگ NPL ندارند […]

مدیرعامل بانک کارآفرین تعیین تکلیف حساب های مشکوک الوصول را یکی از اقدامات مهم خواند که در کاهش قابل توجه NPL (نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی بانک موثر بوده است.
محمدرضا فرزین افزود: در حال حاضر NPL بانک زیر پنج است این در حالی است که بسیاری از بانک های بزرگ NPL ندارند و یا در LCR (نسبت پوشش نقدینگی بانکی) نیز رشد بالای ١٠٠ درصد داشتیم آنهم با در نظر گرفتن اینکه نقدینگی کاهش نیابد و به این ترتیب بهترین LCR نظام بانکی است. وی همچنین خاطر نشان کرد : گروه مالی کارآفرین هم در راستای بانک به پیشرفت های قابل توجهی دست یافته است برای مثال بیمه کارآفرین جز بیمه های موفق کشور است، شرکت لیزینگ کارآفرین وارد بورس شده و در بین شرکت های بورسی رتبه دوم را دارد. همچنین کارگزاری بانک جز بهترین کارگزاری های کشور است.