دیدار وزیران دفاع جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران‎‎
دیدار وزیران دفاع جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران‎‎

تهران-ایرنا- سپهبد ذاکر حسن‌اف وزیر دفاع جمهوری آذربایجان با امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران دیدار و درباره مسائل مهم دو کشور و منطقه گفت و گو و تبادل نظرکردند. عکس دریافتی از وزارت دفاع

تهران-ایرنا- سپهبد ذاکر حسن‌اف وزیر دفاع جمهوری آذربایجان با امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران دیدار و درباره مسائل مهم دو کشور و منطقه گفت و گو و تبادل نظرکردند. عکس دریافتی از وزارت دفاع

 • دیدار وزیران دفاع جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران‎‎
 • دیدار وزیران دفاع جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران‎‎
 • دیدار وزیران دفاع جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران‎‎
 • دیدار وزیران دفاع جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران‎‎
 • دیدار وزیران دفاع جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران‎‎
 • دیدار وزیران دفاع جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران‎‎
 • دیدار وزیران دفاع جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران‎‎
 • دیدار وزیران دفاع جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران‎‎
 • دیدار وزیران دفاع جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران‎‎
 • دیدار وزیران دفاع جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران‎‎
 • دیدار وزیران دفاع جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران‎‎
 • دیدار وزیران دفاع جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران‎‎